Projekty

Řešené projekty

Výzkumná organizace v letech
2008 s poskytovatelem MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2009 s poskytovatelem MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2010 s poskytovatelem MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
2011 s poskytovatelem MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Ukončené výzkumné záměry
Příjemce MSM2579700001 - Výzkum mechanizmů porušování a kvantifikace defektů na životnost částí provozovaných v náročných podmínkách (2004-2010, MSM)
Řešené projekty
Příjemce FR-TI1/225 - Výzkum odolnosti difuzních nanopovlaků na bázi hliníku proti vysokoteplotní korozi v podmínkách spaloven komunálního odpadu i kotlů pro spalování biomasy (2009-2012, MPO/FR)
Příjemce FR-TI1/257 - *Aplikovaný výzkum a optimalizace výroby a svařování (9-12)%Cr modifikované ocele v podmínkách průmyslu ČR. (2009-2013, MPO/FR)
Příjemce FR-TI1/471 - Výzkum degradačních procesů materiálů provozovaných v energetických zařízení pracujících při napětí za vysokých teplot v agresivní atmosféře za účelem získání podkladů pro přesnější určení životnosti (2009-2013, MPO/FR)
Příjemce FR-TI3/373 - Výzkum a vývoj nových subledeburitických nástrojových ocelí na zpracování dřeva se zvýšenou výkonností (2011-2014, MPO/FR)
Příjemce FR-TI3/814 - Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností (2011-2014, MPO/FR)
Příjemce OC09036 - Studie vlivu mikrostruktury nanočásticemi vyztužené matrice na houževnatost a creep termoplastických nanokompozitů (2009-2012, MSM/OC)
Příjemce OC09037 - Studie vlivu přidání nanočástic na zlepšení tribologických vlastností PTFE-kompozitních povlaků (2009-2012, MSM/OC)
Příjemce OE09006 - Ekologicky příznivé a udržitelné autobusy se sníženými emisemi a hlukovou zátěží v městských obytných částech (2009-2012, MSM/OE)
Příjemce 7E09049 - New multipurpose coating systems based on novel particle technology for extreme enviroments at high temperatures (2009-2012, MSM/7E)
Další účastník projektu FR-TI1/073 - Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii biomasy i alternativních paliv při jejich spalování, popřípadě odpadní teplo z různých tepelných agregátů na elektrickou energii s možností kogenerace s vyšší účinností (2009-2012, MPO/FR)
Další účastník projektu FR-TI1/501 - *Výzkum a vývoj zápustkové oceli se zvýšenou odolnosti proti otěru a plastické deformaci. (2009-2012, MPO/FR)
Další účastník projektu FR-TI2/557 - *Projekt MOSTA - Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu (2010-2014, MPO/FR)
Další účastník projektu FR-TI3/458 - Materiálové řešení průmyslových zařízení pracujících s ultrapřehřátou parou (2011-2014, MPO/FR)
Další účastník projektu GA106/09/0279 - Mechanismy lomového porušování vrstevnatých polymerních prostředí (2009-2011, GA0/GA)
Další účastník projektu OE10017 - Pokroková vypružení železničních vozidel s použitím vlákny vyztužených polymerních kompozitů III (2010-2012, MSM/OE)
Další účastník projektu TA01010181 - Technologie ohybů trubek pro přestupní plochy přehříváků a mezipřehříváků progresivních konstrukcí kotlů (2011-2014, TA0/TA)
Další účastník projektu TA01011829 - Separátor nemagnetických kovů nové generace (2011-2014, TA0/TA)
Další účastník projektu 1M06032 - VÝZKUMNÉ CENTRUM TVÁŘECÍCH TECHNOLOGIÍ (2006-2011, MSM/1M)
Ukončené projekty
Příjemce FI-IM5/095 - Výzkum a vývoj moderních nástrojových ocelí pro nože na dřevo (2008-2010, MPO/FI)
Příjemce FT-TA/021 - Materiálové řešení povlaků pro tlakové části kotlů na spalování uhlí, biomasy a komunálního odpadu pro zvýšení jejich životnosti a spolehlivosti. (2004-2007, MPO/FT)
Příjemce FT-TA4/008 - Ochranné povlaky teplosměnných ploch kotlů pro spalování biomasy pro teploty pod rosným bodem spalin. (2007-2010, MPO/FT)
Příjemce GA106/00/0545 - Mechanismus a šíření lomu při creepu ve svarovém spoji oceli 9Cr1MoVNbN. (2000-2002, GA0/GA)
Příjemce GA106/06/1486 - Vliv nanočástic na porušení a životnost termoplastických kompozitů (2006-2008, GA0/GA)
Příjemce GA106/99/P053 - Studium strukturních souvislostí iniciace a růstu trhlin korozí pod napětím v ocelích pro plynovody (1999-2001, GA0/GA)
Příjemce LA 130 - PREWIN (2001-2003, MSM/LA)
Příjemce ME08118 - Charakteristika a predikce koroze za napětí materiálů plynovodů a jaderných elektráren (2008-2010, MSM/ME)
Příjemce OC 516.10 - VLIV PARAMETRŮ INTERSTICIÁLNÍHO DIFUZNÍHO SYCENÍ A PROCESŮ PVD A IBAD NA TRIBOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY PM OCELÍ (1995-2000, MSM/OC)
Příjemce OC 516.40 - Tribologické charakteristiky nových návarových kompozitních materiálů pro podmínky abrazivního a erozívního prostředí (1997-2000, MSM/OC)
Příjemce OC 522.10 - Hodnocení žárupevnosti svarů nízkolegovaných žárupevných ocelí při dlouhodobé exploataci. (1999-2003, MSM/OC)
Příjemce OC 522.110 - Oxidační chování nových chromových ocelí v prostředí páry za vyšších teplot (2000-2003, MSM/OC)
Příjemce OC 522.20 - Mechanizmy poškození a rozvoj creepové trhliny v moderních ocelích (1998-2003, MSM/OC)
Příjemce OC 522.30 - Vysokoteplotní koroze ocelí, slitin a povlaků ve spalovnách odpadků a při zplyňování uhlí (1998-2003, MSM/OC)
Příjemce OC09067 - Vlastnosti pokrokových ocelí v podmínkách tečení (2009-2009, MSM/OC)
Příjemce OE 197 - Vztažení komplexního vlivu vozidla na prostředí k životnostním nákladům údržby infrastruktury (2006-2008, MSM/OE)
Příjemce OE105 - Innovative coatings for in situ boilers components protection (2002-2004, MSM/OE)
Příjemce OE44/2 - Moderní železniční závěsy s využitím laminátových plastů (1998-2004, MSM/OE)
Příjemce OE97 - Veřejná doprava s nulovými emisemi pro městské části (2001-2006, MSM/OE)
Příjemce OE98 - Souvislosti komplexního poškozujícího vlivu vozidel na prostředí a nákladů na údržbu infrastruktury v průběhu životnosti (2001-2005, MSM/OE)
Příjemce 1P05OC015 - Korozní odolnost specielních povlaků v podmínkách koroze pod úsadami s HCl a SO2 (2005-2008, MSM/1P)
Příjemce 1P05OC016 - Korozní chování vybraných ocelí (2005-2008, MSM/1P)
Příjemce 1P05OC020 - Vlastnosti pokrokových ocelí v podmínkách tečení (2005-2008, MSM/1P)
Příjemce 1P05OC022 - Vlastnosti aplikačně perspektivních Ni slitin v podmínkách tečení (2005-2008, MSM/1P)
Další účastník projektu FA-E3/009 - Výzkum a vývoj ocelových vysokotlakých svařovaných trubek špičkové kvality pro exportní a tuzemské účely. (2000-2002, MPO/FA)
Další účastník projektu FA-E3/110 - SAP - nová technologie výroby velkých zalomených hřídelů. (2000-2002, MPO/FA)
Další účastník projektu FB-C3/57 - Vývoj žárupevné Ni slitiny pro lopatky plynových turbín se zvýšenými požadavky na životnost a provozní spolehlivost. (2000-2001, MPO/FB)
Další účastník projektu FD-K2/72 - Aplikace pokročilých materiálů a technologií. (2002-2004, MPO/FD)
Další účastník projektu FI-IM/039 - Vývoj malého víceúčelového dopravního letounu "D - SMART" EV - 55. (2004-2007, MPO/FI)
Další účastník projektu FI-IM2/122 - *Výzkum, vývoj a výroba magnetických separačních bubnů se zvýšenou účinností pro separaci feromagnetických částí ze sypkých materiálů s využitím feritových permanentních magnetů. (2005-2006, MPO/FI)
Další účastník projektu FI-IM4/041 - Dokončení vývoje malého víceúčelového dopravního letounu EV - 55 Outback. (2007-2010, MPO/FI)
Další účastník projektu FI-IM4/134 - Výzkum a vývoj magnetických EC separátorů se zvýšenou účinností pro separaci nemagnetických kovů ze sypkých materiálů. (2007-2009, MPO/FI)
Další účastník projektu FT-TA/026 - Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel. (2004-2007, MPO/FT)
Další účastník projektu FT-TA/047 - Optimalizace materiálového řešení a aplikace principů protikorozní ochrany technologických zařízení a výrobků. (2004-2007, MPO/FT)
Další účastník projektu FT-TA/091 - *Výzkum a vývoj technologie výroby vysokopevných ocelových pásů a vysokopevných svařovaných trubek s vyšší životností a spolehlivostí provozu. (2004-2006, MPO/FT)
Další účastník projektu FT-TA3/091 - *Výzkum a vývoj moderní nástrojové oceli pro tvářecí nástroje. (2006-2009, MPO/FT)
Další účastník projektu FT-TA3/151 - Výzkum a vývoj technologie povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek. (2006-2009, MPO/FT)
Další účastník projektu GA106/00/1485 - Anizotropie únavových vlastností výlisků ze slitin hliníku (2000-2002, GA0/GA)
Další účastník projektu GA106/02/0687 - Úprava vlastností intermetalik na bázi Fe3Al termomechanickým zpracováním a aditivy (2002-2004, GA0/GA)
Další účastník projektu GA106/02/1194 - Studium mechanických a antikorozních vlastností povlaků CrN připravených pokročilými depozičními metodami (2002-2004, GA0/GA)
Další účastník projektu GA106/04/0122 - Studium vlastností modelových slitin mědi se sníženým obsahem nízkotavitelných kovů určených pro obrábění (2004-2006, GA0/GA)
Další účastník projektu GA106/04/1458 - Studium korozního chování kovových materiálů a povlaků při rozkladu organických látek oxidací v podkritické a nadkritické vodě (2004-2006, GA0/GA)
Další účastník projektu GA106/06/0019 - Slitiny na bázi Fe - 40 at.% Al jako základ pro aplikace za vysokých teplot (2006-2008, GA0/GA)
Další účastník projektu GA106/06/1352 - Materiálové vlastnosti modifikovaných Ni superslitin (2006-2008, GA0/GA)
Další účastník projektu GA106/07/1284 - Houževnatost polyolefinových kompozitů se submikroskopickými částicemi (2007-2009, GA0/GA)
Další účastník projektu GA106/99/1476 - Studium vlastností modelových slitin mědi bez olova určených pro obrábění (1999-2001, GA0/GA)
Další účastník projektu NR8278 - Vlastnosti nových adhezivních systémů. Studium jejich odolnosti v korozním prostředí jako předpokladu dlouhodobé životnosti kompozitních výplní a snížení rizika vzniku sekundárního kazu (2005-2007, MZ0/NR)
Další účastník projektu OE 196 - Pokroková vypružení železničních vozidel s použitím vlákny vyztužených polymerních kompozitů (2006-2009, MSM/OE)
Další účastník projektu 1P04OE148 - Pokroková zavěšení železničních vozidel s vlákny vyztužených polymerních kompozitů II (2004-2005, MSM/1P)

Mezinárodní projekty (Evropská unie)
a) Rámcové programy (FP 5, FP6, FP7)
Řešené projekty:
Další účastník projektu „Particoat“ - Novel materials tailored for extreme conditions …“ (FP7)
Další účastník projektu DE/09/LLP-LdV/TOI/147232 Leonardo Rotor Blade 930 - Qualification for "European Specialist for the Processing of Composites - Rotor Blade"
Další účastník projektu FP7-NMP-2010-LARGE-4 – “3D-LightTrans” - Large scale manufacturing technology for highperformance lightweight 3D multifunctional composites
Ukončené projekty:
Další účastník projektu „NextGenBioWaste“ - Innovative demonstration for the next generation of biomass and waste combustion plants…“ (FP6)
Další účastník projektu „Nanocoat“ – Nanostructured coatings for tribological applications (FP5)

b) EUREKA
Ukončené projekty:
Další účastník projektu LOGCHAINFOOTPRINT – „Relating the environmental footprint of a vehicle to the lifetime cost of maintaining the infrastructure“
Další účastník projektu EUROBOGIE – „Advanced Rail Suspension using Fibre Reinforced Plastics“
Další účastník projektu INCOBOIL –„ Innovation of coatings for boilers component protection“

c) COST
Ukončené projekty:
Další účastník projektu 536 - „Corrosion behaviour of advanced steels“
Další účastník projektu 538 - „Creep behaviour of some currently applied Ni-base alloys"

SVÚM a.s.
Tovární 2053
250 88 Čelákovice

Objekt SVÚM

SVÚM a.s. - Výzkum a testování materiálů - idatabaze.cz Výzkumné, zkušební ústavy - idatabaze.cz