CZ | EN

Laboratoř koroze

Laboratoř patří k předním pracovištím aplikovaného výzkumu. Dle požadavků zákazníka jsou zde prováděny dlouhodobé oxidační a korozní zkoušky pro zkoušení materiálů při zvýšených teplotách a v korozním prostředí, se zaměřením na energetiku a chemické inženýrství.

Profil laboratoře:
Laboratoř má k dispozici šest speciálních pecí vybavených muflemi z chemicky odolné plynotěsné keramiky. Pece jsou unikátní zejména svojí kapacitou. Umožňují dlouhodobé zkoušky v agresivním plynném prostředí, včetně zkoušek pod úsadou. V současnosti jsou v těchto pecích zkoušeny hlavně materiály pro nejadernou energetiku (kotle na uhlí, biomasu, spalovny komunálního odpadu). Pro zkoušky oxidačních vlastností na vzduchu za vysokých teplot jsou využívány běžné odporové a superkanthalové pece (do 1600 °C).

Laboratoř je dále vybavena elektronovou mikrosondou (EPMA) s vlnově disperzními spektrometry. Zařízení slouží pro detailní výzkum korozních vrstev a ostatní chemické analýzy pevných látek (strukturní složky materiálů, úsady z kotlů...).

Mimo výzkumu vysokoteplotní koroze laboratoř provádí také normované zkoušky mezikrystalové koroze a poskytuje kompletní korozní poradenství a inspekční činnost. V rámci technické pomoci řeší případy havárií v důsledku korozního napadení.

Činnost laboratoře:

 • zkoušky oxidačních vlastností a strukturní stability do 1600 °C
 • zkoušky ve speciálních atmosférách a pod úsadou do 1000 °C
 • zkoušky koroze a mezikrystalové koroze podle ČSN, ISO, EN, ASTM, DIN a GOST
 • chemické analýzy pomocí elektronové mikrosondy
 • inspekční činnost (nedestruktivní měření tloušťky kovových i nekovových povlaků, ultrazvukové měření tlouštěk kovových materiálů, odběr a analýzy úsad, provozní měření a záznam teplot...)
 • kompletní poradenství v oblasti koroze kovů
 • přímé měření kyselého rosného bodu ve spalinách
 • montážpasivních kondenzačníchsenzorů pro detekci kondenzace ve spalinách
 • nízkonákladové kontinuální měření emisí
 • měření hloubky trhlin střídavou potenciálovou metodou
 • žárové nástřiky k ochraně částí membránových stěn a výstupního přehříváku kotle

Kontakt:
Vedoucí laboratoře - Ing. Jan Hruška
Tel.: +420 326 509 049
Mob.: +420 607 409 444
E-mail: hruska@svum.cz