CZ | EN

Laboratoř vlastností materiálů

Zkušební laboratoř vlastností materiálů (č. 1151) je akreditována Českým institutem pro akreditaci (ČIA) dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a vlastní certifikát od General Electric Aircraft Engines.
Je členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří a největší zkušební laboratoří společnosti s unikátním vybavením pro zkoušky vlastností konstrukčních materiálů.

Profil laboratoře:

Laboratoř provádí experimentální výzkum, vývoj, zkoušení a poradenství v oblasti zvyšování spolehlivosti, snižování materiálových nákladů konstrukcí a komponentů vystavených statickému a dynamickému namáhání za různých podmínek.

 • stanovení základních mechanických a křehkolomových vlastností podle ČSN a zahraničních norem za normálních, snížených a vysokých teplot až do 1000°C
 • zjišťování nízkocyklových a vysokocyklových únavových vlastností materiálu při normálních a zvýšených teplotách až do 1000°C, interakce únavy a tečení, výzkum mechanismů poškozování
 • tepelná únava
 • hodnocení přípustnosti vad, zjišťování podkladů o šíření trhlin a o prahových hodnotách, hodnocení zbytkové životnosti částí s vadami
 • stanovení únavové pevnosti a životnosti konstrukčních částí, zvyšování únavové pevnosti povrchovými úpravami

Činnost laboratoře:

 • zkoušky tlakových nádob vnitřním přetlakem - statické i dynamické. Experimentální hodnocení statické a dynamické únosnosti sekcí potrubí průměru do 1200 mm
 • technologické zkoušky plechů, drátů, lan a trubek, zkoušky hlubokotažnosti plechů
 • technicko-poradenská činnost v oblasti materiálů, pevnosti, únavy, struktury a technologie zpracování, konzultace a supervize výstavby investičních celků a supervize dodávek materiálu
 • chemická analýza kovových materiálů opticko-emisním analyzátorem
 • optická a elektronová řádkovací mikroskopie, metalografická a fraktografická analýza
 • zkoušky koroze za napětí, korozní únavy vodíkem indukovaného praskání
 • stanovení únavové pevnosti a životnosti konstrukčních dílů a rozměrných částí, certifikační zkoušky
 • hodnocení kvality svarových spojů podle českých i mezinárodních předpisů
 • experimentální výzkum mechanických a únavových vlastností kompozitních materiálů a komponent, hodnocení akumulace poškozování
 • statická i dynamická tenzometrická měření při hodnocení pevnosti a únosnosti částí v laboratoři i u zákazníka
 • statické a dynamické zkoušky komponent kolejových vozidel (pružin, tlumičů, pružných elementů, brzdových rozpor, táhlových a narážecích ústrojí) dle evropských standardů
 • zkouška výkonnosti železničních nápravových ložisek dle EN  12 082
 • únavové zkoušky ohybem za rotace železničních kol a náprav dle evrospkých standardů
 • termomechanická zkouška kol dle EN 13 979-1+A1
 • statické a dynamické zkoušky svarů kolejnic dle evropských standardů
 • statické a dynamické zkoušky stavebních dílů (lan,táhel, mostních ložisek)
 • dynamické zkoušky automobilových komponent (disků, tažných zařízení) dle technických předpisů EK

Kontakt:
Vedoucí laboratoře - Ing. Jan Kec
Tel.: +420 326 509 044
Mob.: +420 728 773 495
E-mail: kec@svum.cz

Dynamická zkušebna

Ing. Armin Delong
Tel: +420 326 509 007
Mobil: +420 724 286 124
Email: delong@svum.cz