CZ | EN

SVÚM Testing s.r.o.


SVÚM Testing s.r.o.
Tovární 2053,
250 88 Čelákovice
ID: 142 57 688
Jednatel: Mgr.Ivo Hain
 

Profil společnosti:

Společnost SvÚM Testing s.r.o. byla založena za účelem komercializace výsledků vědecké práce vytvořených ve výzkumné organizaci SVÚM a.s., rozšíření kapacit pro komerční aktivity a větší flexibility pro nabídky a poptávky našich partnerů. SVÚM Testing s.r.o. převzala některé aktivity výzkumné organizace SVÚM a.s., je tedy logická úzká provázanost těchto dvou firem.  Společnost se může opřít o zkušenosti zaměstnanců, kteří mají za sebou dostatečnou praxi v řízení podniku, výzkumu a vývoji a transferu technologií.

Hlavní aktivity:

 • stanovení základních mechanických a křehkolomových vlastností podle ČSN a zahraničních norem za normálních, snížených a vysokých teplot až do 1000°C
 • zjišťování nízkocyklových a vysokocyklových únavových vlastností materiálu při normálních a zvýšených teplotách až do 1000°C, interakce únavy a tečení, výzkum mechanismů poškozování
 • tepelná únava
 • hodnocení přípustnosti vad, zjišťování podkladů o šíření trhlin a o prahových hodnotách, hodnocení zbytkové životnosti částí s vadami
 • stanovení únavové pevnosti a životnosti konstrukčních částí, zvyšování únavové pevnosti povrchovými úpravami
 • chemická analýza kovových materiálů opticko-emisním analyzátorem
 • optická a elektronová řádkovací mikroskopie, metalografická a fraktografická analýza
 • zkoušky koroze za napětí, korozní únavy vodíkem indukovaného praskání
 • stanovení únavové pevnosti a životnosti konstrukčních dílů a rozměrných částí
 • hodnocení kvality svarových spojů podle českých i mezinárodních předpisů
 • statické a dynamické zkoušky komponent kolejových vozidel (pružin, tlumičů, pružných elementů, brzdových rozpor, táhlových a narážecích ústrojí) dle evropských standardů
 • únavové zkoušky ohybem za rotace železničních kol a náprav dle evrospkých standardů
 • statické a dynamické zkoušky svarů kolejnic dle evropských standardů
 • statické a dynamické zkoušky stavebních dílů (lan,táhel, mostních ložisek)
 • dynamické zkoušky automobilových komponent (disků, tažných zařízení) dle technických předpisů EK
 • zkoušení žárupevnosti, matematické vyhodnocování výsledků, formulace matematických modelů žárupevných vlastností, extrapolace dat
 • komplexní poradenská činnost a expertizy v oblasti energetiky, letectví a chemického průmyslu
 • zkoušky žárupevných vlastností materiálů
 • zkoušky pevnosti při tečení do 1200°C
 • zjištění creepových deformačních charakteristik do 1150°C
 • stanovení rychlosti růstu trhlin při tečení do 650°
 • creepové zkoušky až do 1250°
 • analýzy chemického složení materiálu

 

Mgr. Ivo Hain st.                                               Mgr. Ivo Hain ml.                                              
jednatel                                                                jednatel

Tel: +420 326 509 014                                        Tel: +420 326 509 017
Mobil: +420 602 240 672                                   Mobil: +420 728 884 081
E-mail: hain@svum.cz                                        E-mail: i.hain@svum.cz