CZ | EN

Centrum pro podporu transferu technologií

Centrum pro podporu transferu technologií

 

Vážení kolegové a hosté, vítáme vás na stránkách Centra transferu technologií SVÚM a.s.

Cílem Centra transferu technologií (CTT) je rozšířit, prohloubit a podpořit další spolupráci naší výzkumné organizace s průmyslovými podniky, vysokými školami a výzkumnými organizacemi,  které mají zájem nejen o samotný transfer technologií, ale i o konkrétní služby (testování, měření atp.) či poradenství z různých oblastí průmyslové a podnikové praxe, či o využití speciálního přístrojového a laboratorního vybavení naší společnosti. Zároveň usilujeme o navazování a prohlubování strategických partnerství v oblasti samotného výzkumu a vývoje.
Na našich stránkách můžete aktuálně nalézt informace o probíhajících či úspěšně ukončených aktivitách výzkumu a vývoje (projektová činnost) a o možnostech další partnerské spolupráce.  

Centrum transferu technologií se podílí na realizaci těchto úspěšných projektů:

 • Program OPPIK - SPOLUPRÁCE – Klastry (CORNET 23. výzva) - 3.1 a) Kolektivní výzkum - „Vývoj kompozitní hybridní textilie pro kluzná ložiska – SlideTex”  : partneři v projektu VÚB a.s. a STFI  Chemnitz: Realizace projektu - 1.2018- 31.12.2019.  
 • Program OPPIK – APLIKACE VIII výzva – projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024981- „Výzkum vlivu opětovného využití kovového odpadu generovaného při aditivní výrobě na spolehlivost a funkčnost vyráběných dílů a možnost eliminace ekologické zátěže snížením množství likvidovaného nebezpečného odpadu a emisí CO2“ , Hlavní řešitel SVÚM a.s. – partner v projektu ZČU - RTI Plzeň. Příprava projektu – 2021-2023 : Přihlášen 012021-  Čeká se na vyhodnocení projektu.
 • Program EUROSTAR - E!115204 – „ LAPE -  Enhanced laser shock peening with ultrafast lasers“, Hlavní řešitel OPTOGAMA UAB – Litva, za ČR partneři v projektu ZČU –RTI Plzeň a SVÚM a.s.: Příprava projektu od 032020, Přihlášení projektu 012021, čekáme na vyhodnocení projektu.
 • Program TAČR – Národní centra kompetence 1 – projekt „Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ“ – Hlavní řešitel VUTS a.s., další partneři kromě SVÚM a.s. – VZU Plzeň, ZČU-RTI Plzeň, COMTES FHT a.s., Realizace projektu: 2019-2021.
 • Program TAČR – THETA 1 – projekt č. TK01030089 : „Odolnost  a degradace slitin ve vysokoteplotním plynném médiu“, Hlavní řešitel Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha), SVÚM a.s.- partner v projektu, Realizace projektu: 2018-2021
 • Program OPPIK – SPOLUPRÁCE – Klastry (CORNET 28. výzva) – 3.1 a) kolektivní výzkum - Hybrid Textile Structures based on Nanofibers with barrier effects against bacteria and viruses – NANOHYB“ : partneři projektu : VÚB a.s. a STFI Chemnitz : Realizace projektu 1.7.2020-30.6.2022.
 • Program TAČR – THETA 3 – projekt TK03020048: „On-line  čidla  a  monitoring  v klasické́  energetice“ Hlavní řešitel SVÚM a.s. ,  partner v projektu České vysoké učení technické v Praze -  UCEEB:    Realizace projektu 1.7. 2020-31.12.202
 • Program TAČR – TREND – Projekt: FW01010362 Hlavní řešitel ŠKODA Transportation a.s., partneři v projektu Západočeská univerzita v Plzni- RTI a SVÚM a.s. projekt přihlášen v roce 2019 – Realizace projektu 2020-2023
 • Program EUREKA SMART č. projektu: – Projekt: Reducing the dynamic interaction of rail vehicles with infrastructure and environment track”, DYNOFORCE  - Snížení dynamických interakcí železničních vozidel s infrastrukturou a okolním prostředím : partneři: VZU Plzeň s.r.o. a zahraniční účastníci mj. MMU – prof. Rayner Mayer: termín: 2021-2023. Příprava projektu- Realizace projektu od 1.1.2021-31.12.2023.

Centrum pro podporu transferu technologií se podílelo i na tvorbě níže uvedených publíkací:
 

 • Ivo Černý, Miroslav Jersák, Jiří Vlasák, Rayner Mayer: „ Evaluation of lateral stiffness of GRP composite road and railway leaf springs at different loading conditions in a comparison with conventional steel component. 19th International Conference on Composite Structures, Porto, 5-8 September 2016
 • Evaluation of crack depth and profile using DCPD method in full scale axle loaded by rotating bending Druh výsledku: D - Stať ve sborníku, Předkladatel: SVÚM a.s., Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název sborníku: Proceedings of 2016 IEEE International Wheelset Congress, Rok uplatnění výsledku: 2016
 • Černý, I., Jersák, M., Vlasák, J., Mayer, R.: „Dynamic lateral stiffness of GRP springs as crusial vehicle characteristic in comparison with conventional steel springs“, proceedings of the 20th International Conference on Composite Structura ICCS20, Paris, 2017
 • Dynamic lateral stiffness of GRP springs as a crucial vehicle characteristics in comparison with conventional steel springs Druh výsledku: D - Stať ve sborníku, Předkladatel: SVÚM a.s., Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název sborníku: Structural and Computational Mechanics Book Serries, Rok uplatnění výsledku: 2017
 • Stress-strain assessment of dents in wall of high pressure gas pipeline Druh výsledku: D - Stať ve sborníku, Předkladatel: SVÚM a.s., Dodavatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Název sborníku: Procedia Structural Integrity, Rok uplatnění výsledku: 2017
 • Závěrečná zpráva projektu Kolektivní výzkum – CLUTEX III Podprojekt č. 5 Vývoj kompozitní hybridní textilie pro kluzná ložiska. Druh výsledku: V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva, Předkladatel: SVÚM a.s., Dodavatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Rok uplatnění výsledku: 2020
 • Evaluation of fatigue resistance of laser welded high pressure vessels steel P355 considering fracture mechanics approach Druh výsledku: D - Stať ve sborníku, Předkladatel: SVÚM a.s., Dodavatel: TA0 - Technologická agentura České republiky, Název sborníku: Key Engineering Materials, Rok uplatnění výsledku: 2019
 • Kec, J.: Experimental Verification of Dents Effect on the Structural Integrity of Pipeline DN 300", Key Engineering Materials, Vol. 774, pp. 319-324, 2018
 • Development and testing of self-lubricating composite foil for bearings  Druh výsledku: D - Stať ve sborníku, Předkladatel: SVÚM a.s., Dodavatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Název sborníku: Proceedings 19th World Textile Conference: AUTEX 2019, Rok uplatnění výsledku: 2019
 • Kec, J., Černý. I. Kyselá, B., Poupa, M., Pavelková, R.: „Investigation of mechanical properties and microstructure of X60 line-pipe steel“. Procedia Structural Integrity. 2019,  vol. 17, s. 230-237. ISSN 2452-3216
 • Černý, I., Kec, J.: „Evaluation of Fatigue Resistance of Laser Welded High Pressure Vessels Steel P355 Considering Fracture Mechanics Approach“, Key Engineering Materials, on-line 12/2019, ISSN:1665-9795, Vol.  827
 • Černý, I. , Kec, J. , Poloch, A. , Zetek, M.: Mechanical properties and high-cycle fatigue strength of 3D printed inconel 718 alloy and effects of hightemperature exposure to corrosive atmosphere (2020) AIP, 19th International Conference on Fracture and Damage  Mechanics,  Conference Proceedings (American Institute of Physics), 2309, art. no. 0035400, DOI: 10.1063/5.0035400, FDM 2020

Organizační struktura CPTT

Orgány CPTT:
a)         Rada pro komercializaci
b)         Ředitel CPTT
c)         Manažer projektu – vedoucí oddělení
d)        Řešitelský tým

 

Ad a) Rada pro komercializaci:

•          Ing. Vladivoj Očenášek, CSc. – SVÚM a.s.
•          Ing. Zuzana Dudičová -  SVÚM a.s.
•          Ing. Otto Brenner, CSc.
•          Otakar Jermář – Sberbank CZ, a.s.
•          Ing. Pavel Beran – Pražské služby a.s.

Rada pro komercializaci posuzuje komerční potenciál výsledků tvůrčí činnosti a na základě tohoto posouzení doporučí kroky k další ochraně a komercializaci. Na základě doporučení Rady může dojít také např. k úplnému zastavení realizace příslušného výzkumně-vývojového projektu.

 

Ad b) Ředitel CPTT

Ředitelem CPTT byl Představenstvem společnosti SVÚM a.s. jmenován  Mgr. Ivo Hain st.
Ředitel CPTT odpovídá za veškerou činnost Centra pro podporu transferu technologií, zejména pak za:

 • řízení činností CPTT a vedení týmu pracovníků CPTT;
 • zahájení procesu ochrany předmětů průmyslového vlastnictví, u kterých Společnost projeví zájem o vlastnictví ohlášeného předmětu průmyslového vlastnictví;
 • posouzení a vyhodnocení komerčního potenciálu ohlášených předmětů průmyslového vlastnictví;
 • realizaci projektů transferu; projekt transferu – projekty, jejichž cílem je komercializace předmětů průmyslového vlastnictví vytvořených ve Společnosti. Možnými formami komercializace jsou např. nabídka a prodej licencí, založení a rozvoj spin-off společností.
 • reprezentace Společnosti a CPTT směrem k průmyslovým partnerům a komerčním subjektům;
 • informování Představenstva společnosti o hlavních výsledcích procesů komercializace.
 

AD c) Manažer projektu – vedoucí oddělení

Pracovník CPTT, který plní roli kontaktní osoby pro svěřené pracoviště nebo více pracovišť Společnosti. Zajišťuje tok informací o duševním vlastnictví a komercializaci mezi původci a CPTT. Manažer projektu představuje obvykle vedoucího oddělení nebo příslušné laboratoře.
Manažer projektu zodpovídá zejména za:

 • aktivní vyhledávání informací o potenciálních projektech vhodných ke komercializaci a nově vznikajících předmětech průmyslového vlastnictví na svěřeném oddělení, předávání aktuálních informací Řediteli CPTT;
 • mapování vědeckých kapacit a dalších zdrojů potenciálně vhodných ke komercializaci, na svěřeném oddělení, pravidelné předávání těchto informací vedoucímu CPTT;
 • zajišťování informací potřebných k posouzení komerčního potenciálu ohlášených předmětů průmyslového vlastnictví i přípravě a realizaci komerčních projektů;
 • součinnost s dalšími pracovníky CPTT, pověřenými zabezpečením projektů vzniklých na jemu svěřeném oddělení.

AD d) Řešitelský tým

Řešitelský tým je složen jak z výzkumně-vývojových pracovníků daného oddělení nebo laboratoře, tak z odborných technických pracovníků ve výzkumu. Řešitelský tým zajišťuje dílčí aktivity projektů výzkumu a vývoje, které musí být ukončeny komercializací. Dílčím způsobem se tak členové řešitelského týmu podílejí na aktivitách transferu technologií a znalostí, které jsou shora řízeny Ředitelem CPTT.
Všechny aktivity související s procesem komercializace, ochrany průmyslového vlastnictví a transferu technologií jsou uvedeny ve Směrnici č. 19 / 2014 k ochraně a komercializaci průmyslového vlastnictví, která je přiložena jako samostatná Příloha č. 17 projektové žádosti

Základní nabídka služeb CPTT

 • spolupráci založenou na dlouhodobých znalostech a zkušenostech v různých oblastech vědy a výzkumu,
 • příležitost využít špičkové laboratorní vybavení s možností testování a ověřování vlastností výrobků a dalších výstupů,
 • poradenství obecně (např. vypracování odborných analýz či vědeckých rešerší atp.),
 • společný vývoj prototypů a užitných vzorů (s následnou validací a verifikací) za laboratorních či (polo)provozních podmínek.
 

PŘEHLED LABORATOŘÍ a ODDĚLENÍ SVÚM a.s.

Na našem webu také naleznete celkový přehled odborných činností nabízených naší společností.
Hledáte-li možnosti využití know-how, přístrojového vybavení či dalších služeb výzkumné organizace SVÚM a.s. pro projektovou či zakázkovou činnost, rád Vám se svými kolegy z oddělení CTT vypomohu!

kontakt:
 

Mgr. Ivo Hain st.
ředitel CPTT
telefon: (+420) 326 509 014
mail: hain@svum.cz